PAMUK LEASING  
 
   
Pamuk Leasing
Leasing Hakkında
    Leasing Nedir?
    Leasing Başvuru Formları
    Neden Pamuk Leasing?
    Kimler Leasing Yapabilir?
    Leasing Süreci
    Leasing Avantajları
    Leasing Konusu Ürünler
    Leasing Mevzuatı
    Türkiye'de ve Dünya'da Leasing
2. El Makinalar
Linkler
Sıkça Sorulan Sorular
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilgilendirme
İletişim
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilgilendirme
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

07.04.2016 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, müşterilerimizin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar kapsamında, Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde; Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatı ile bu kapsamdaki kişisel verileri KVKK’da açıklandığı çerçevede kaydedebilecek, mevzuatın izin verdiği durum ve ölçülerde 3.kişilere açıklayabilecek ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, her türlü finansal kiralama faaliyetine ilişkin ürünler ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi, imzalanan sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, istihbarat ve kredibilite değerlemelerinin yapılabilmesi, yasal mevzuata uyum sağlanması, BDDK, MASAK, SPK, TBB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, amacıyla kişisel verileriniz işlenir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar;

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar, BDDK, MASAK, SPK, TBB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişileri, finansal kiralama faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı bankalar ve diğer finansal kurumlar, danışmanlar, hissedarlarımız ve diğer 3. Kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

KVKK kapsamındaki kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yollarla kısmi veya tam olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11.maddesi gereği haklarınız;

07.10.2016 tarihi itibariyle Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nun7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 
 
PAMUK FACTORING Copyright © 2008 Pamuk Finansal Kiralama A.?. Bütün Hakları Saklıdır.
Telefon: +90 212 295 47 37    |    Faks: +90 212 295 42 48
Gizlilik | Kullanym ?artlary